Motioner2016

Djurens Rättigheter

För oss som arbetar inom aktivism så ser vi ett behov för ett avslut på djurens lidande som har pågått i tusentals år, där djurindustrin har pågått i över 100 år. Den kränker inte bara djurens rättigheter men skapar ohälsa bland människor och förstör vår planet. Vi måste gemensamt hitta ett ljus i tunneln så att djuren får uppleva befrielse.

 

Djur är inte egendom, ni är inte födda med rätten att utnyttja eller fängsla oskyldiga arter. Ni är inte födda med smak för kött, ägg eller mjölk från andra arter, detta är en tradition som era föräldrar har lärt er. Ni är hjärntvättade av ett samhälle som främjar djurens lidande genom vana, tradition, kultur, religion, smak och bekvämlighet. Vad ni glömmer och ignorerar är de offer som betalar det skrämmande priset för er girighet. Ni promenerar med glädje på den här planeten med ögonbindlarna tätt pressade runt huvudet med tron att ni älskar djur, att ni bidrar till deras välbefinnande. Genom att konsumera, utnyttja och underhållas av djur så sponsrar ni de företag som levererar till er som konsumenter. Bara ni kan stoppa detta.

 

Vi har nyligen läst ett intressant uttalande från vår regering som ansvarar för att upprätthållandet av vår lagstiftning fungerar, så som definierat av Sveriges Domstolar "Domstolen är till för dig. Rättsväsendets uppgift är den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet", där de tänkt sammanfoga en uppdaterad lagstiftning på djurskyddslagen baserat på motioner som riksdagen godkänt. Problemet är inte att lagen behöver justeras. Det finns förbättringsbehov för de som är ansatta att upprätthålla lagen. Alltför många individer som driver verksamhet frigörs från något ansvar när de begått lagbrott.

 

Baserat på denna information kommer vi formellt skapa en protest och skicka denna till den svenska regeringen, utskottet samt alla partier. Nu tycker vi att det är nog. Någon behöver betala det dyra priset för lidande arter som missbrukas för mat, produkter, testning, underhållning och nöjen. Vår girighet för ägande har drivit oss galna med behovet för egendom och självbelåtenhet.

 

Människor verkar vara mer oansvariga än någonsin. Som egenhändigt skapade gudar som bara har fysikens lagar som sällskap är vi inte ansvariga inför någon. Vi ställer därför till förödelse bland andra djur och i det omgivande ekosystemet när vi ständigt jagar mer bekvämlighet och underhållning, men blir aldrig tillfredsställda. Finns det något farligare än missnöjda och oansvariga gudar som inte riktigt vet vad de vill? - Dr. Yuval Noah Harari

Motioner Angående Djurskydd som Registrerades under 2016

Djurskyddsarbetet inom EU

Kommittémotion 2016/17:2010 av Kristina Yngwe (C)

Motion 2016/17:636 av Catharina Bråkenhielm (S)

Kommittémotion 2016/17:2557 av Magnus Oscarsson (KD)

Regeringen ska verka för högre djurskydd inom unionen. Sverige tillhör en liten skara länder i världen med högst djurskydd. Vi ställer höga krav på våra lantbrukare, vilket också ger resultat. Vi har t.ex. Europas friskaste djur och använder i särklass minst antibiotika till djur i EU.

Motion 2016/17:1750 av Richard Jomshof (SD)

Motion 2016/17:2452 av Markus Wiechel (SD)

Motion 2016/17:3300 av Martin Kinnunen (SD)

-All lagstiftning om djur samlas i en särskild djurskyddsbalk.

Motion 2016/17:1873 av Sofia Arkelsten (M)

-Grisar ska ha rätt till utevistelse.

Motion 2016/17:2453 av Markus Wiechel (SD)

-Arbeta med att få en ”deklaration om djurs välfärd” erkänd internationellt och av FN.

Motion 2016/17:3141 av Cecilia Widegren (M)

-Sverige ska vara en stark röst för ett bra djurskydd.

 

Animal Salvation respons: vi avslår detta uttalandet för djurskyddet som existerar i Sverige missbrukas under hela kedjan från födsel till död. Enligt våra beräkningar baserat på antal brister som rapporteras från Länsstyrelsens Djurskydd samt Livsmedelsverkets Vetrinärer så protokollförs det på ett ungefär runt tio brister dagligen. Utav dessa tio får möjligtvis en av dessa en fallande dom i tingsrätten och då är det endast en bråkdel som hamnar i tingsrätten. Då har vi inte räknat in det som står i svensk lagstiftning. Djur i Sverige är under konstant lidande från den dagen de föds till den dagen de dör och lagbrott inträffar dagligen utan påföljder eller åtgärder. Lagar är till för att följas men utan tillsyn så är lagen bara ett dokument. Det är inget rättsligt med det dokumentet och lagen angående insats som envar är då inte möjligt för polisen prioriterar inte när visuell bekräftelse är omöjlig. För att bekräfta viseullt så begår man som individ ett brott: olaga intrång. Här har den den svenska lagstiftningsprocessen totalt havererat. Vi har i 2017 testat anmälningsprocessen genom Länsstyrelsens Djurskydd, samt 11414 (polisen) och den är under all kritik.

 

2 § Djur skall behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom.

3 § Djur ska ges tillräckligt med foder och vatten och tillräcklig tillsyn. Fodret och vattnet ska vara av god kvalitet och anpassat efter det djurslag som utfodras. Stall och andra förvaringsutrymmen för djur samt hägn ska ge djuren tillräckligt utrymme och skydd. Stall och andra förvaringsutrymmen för djur ska hållas rena.

4 § Djur skall hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att det främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt.

5 § Djur får inte överansträngas.

6 § Djur får inte hållas bundna på ett för djuren plågsamt sätt eller så att de inte kan få behövlig rörelsefrihet eller vila eller tillräckligt skydd mot väder och vind.

8 § Vid transport av djur skall transportmedlet vara lämpligt för ändamålet och ge djuret skydd mot värme och köld samt mot stötar, skavning och liknande. I den utsträckning det behövs skall djuren hållas skilda från varandra.

9 § Om ett djur är sjukt, skadat eller på annat sätt genom sitt beteende visar tecken på ohälsa, skall djuret snarast ges nödvändig vård, vid behov av veterinär, eller andra åtgärder vidtas.

9 a § Det är förbjudet att genomföra sexuella handlingar med djur.

13 § När djur förs till slakt och när de slaktas ska de skonas från onödigt obehag och lidande. Detsamma gäller när djur avlivas i andra fall.

14 § Husdjur skall vid slakten vara bedövat när blodet tappas av. Andra åtgärder vid slakten får inte vidtas innan djuret är dött.

17 § Djur får inte tränas för eller användas vid tävling på sådant sätt att de utsätts för lidande.

Detta är bara ett par utdrag från djurskyddslagen. För en gris att kunna enligt lagstiftningen bete sig naturligt krävs ett antal stimulerande faktorer.

1. Att kunna böka, med andra ord rota/gräva. Grisar inom djurindustrin spendera sina liv på betong- eller spaltgolv. Väldigt sällan har de strö.

2. Födosöka. Grisar inom djurindustrin är instängda, de kan inte söka något.

3. Utforska. Tio grisar hålls på nio kvadratmeter, ibland är det fler. Deras kapacitet för forskning är kraftigt reducerad.

4. Gyttjebada. Grisar får aldrig se dagsljus förutom den dagen de ska transporteras till slakt och de får aldrig uppleva ett bad.

5. Flockliv. Visst kan de uppleva flockliv på nio kvadratmeter men på grund stimulansbrist leder detta till störda beteenden samt kannibalism.

6. Revirbeteende. Grisar inom djurindustrin är instängda hela sitt liv, revir existerar inte.

7. Rörelsebehov. Vi nämner det igen, nio kvadratmeter, vad är det som inte registreras.

 

Inga djur i Sverige får bete sig naturligt, varken mink, ko, tjur, kalv, gris, kyckling, höna, kalkon, får, bock, lamm, struts m.m. Vi tycker det är på tiden att utskottet gör en heldags presentation till riskdagen och att detta mottages seriöst oberoende vilket parti du representerar samt vilket block som har regeringsmakt. Djurens skall inte lida över människans megalomani. Djur är inte pengar, djur är levande individer.

Antibiotikaanvändning vid Djuruppfödning

Motion 2016/17:1586 av Betty Malmberg (M)

Utse en lämplig aktör som ska svara för en systematisk utvärdering av den svenska strategin för arbetet mot antibiotikaresistens.

Motion 2016/17:2557 av Magnus Oscarsson (KD)

-EU-reglerna mot svanskupering och antibiotikabehandling av friska djur upprätthålls i praktiken.

 

Animal Salvation respons: vi tycker detta är en viktig byggsten för framtiden då det finns både sjuka samt skadade djur som inte får rätt behandling på grund av påverkan på konsumenten. Hur är det rimligt att konsumenten prioriteras med inte djuret som lider. Igen så referrerar vi till lagstiftningen 2 § där djur som utsätts för lidande är ett lagbrott och näringsidkaren skall förses med permanent djurfördbud.

Utformning av den Svenska Djurskyddslagstiftningen m.m.

Kommittémotion 2016/17:2023 av Kristina Yngwe och Eskil Erlandsson (C)

-Dagens djurskyddslag reformeras så att dess reglering går från detaljstyrning till målstyrning med bibehållen djurskydds-nivå.

-Regeringen ska verka för att fler djurvälfärdsprogram skapas.

-Beslut om djurförbud och näringsförbud ska fattas i tingsrätten.

-Rättssäkerhet vid djurskyddskontroller bör säkerställas.

-Jordbruksverket bör få bemyndigande att utföra revision på länsstyrelsernas arbete med djurskyddskontroller.

Motion 2016/17:1590 av Betty Malmberg (M)

-Behovet av att utvärdera regelverken och utveckla nya djurhållningsmetoder med bibehållen djurskyddsnivå.

Motion 2016/17:131 av Jan Ericson (M)

-För att stärka rättssäkerheten borde djurskyddslagen förändras så att helheten i djurets situation går före mindre väsentliga brott.

Kommittémotion 2016/17:2446 av Anders Forsberg (SD)

-Näringarna tar fram egna djuromsorgsprogram där djuromsorgen förstärks.

-Översyn av den svenska djurskyddslagstiftningen. Mer målstyrd i stället för detaljstyrd, där djurens hälsa främst är i fokus.

Kommittémotion 2016/17:2550 av Magnus Oscarsson (KD)

Motion 2016/17:1953 av Staffan Danielsson och Fredrik Christensson (C)

-Förändra beteskravet för mjölkkor i lösdrift, i likhet med sina europeiska kollegor, för att få betesstöd från EU.

Motion 2016/17:1006 av Sofia Arkelsten (M)

-Tiden för övergångsreglerna mellan de gamla djurskyddsbestämmelserna och de nya måste vara kort men rättssäker.

Motion 2016/17:129 av Jan Ericson (M)

-Ökad rättssäkerhet vid beslut om djurförbud.

Motion 2016/17:2454 av Markus Wiechel (SD)

-Underlätta för fler volontärer inom djurskyddsområdet.

Kommittémotion 2016/17:3300 av Martin Kinnunen (SD)

-Tillsättas en utredning om djurs juridiska status.

-Införas en nationell djurskyddsombudsman.

 

Animal Salvation respons: vi tycker att djur i allmänhet får för lite utevistelse, specifikt grisen som aldrig får se dagsljus förutom den dagen de skall transporteras till sin dödsdom. Om Sveriges Riksdag aldrig har varit på ett kosläpp så rekommenderar vi det starkt. Vi upplever inte kosläpp som underhållning, det är extremt sorgligt och den bakomliggande orsaken är i praktiken djurplågeri. Det är inte ett naturligt beteende, ett kosläpp representerar ett fängelse utsläpp. Djur skall ej vara fängslade eller instängda såvidare de inte ses som en fara för allmänheten, fast i de scenarior ett djur innefattas av sådan markering är när människan har forcerat djuret till fångenskap. Djurhållaren skall förses med obligatoriska krav så att djuren får tillgång till året runt utevistelse precis som ni utan att hindras av bindning eller blockad av t.ex. dörr eller grind.

 

Utöver detta bör Sveriges Riksdag utse ett välfärdsprogram med innefattande bidrag för de djurfristäder som existerar och formas så dessa kan ge djur det liver de förtjänar istället för att föddas med en redan bestämd dag för avrättning där människan har tillgång till ett urval av dödsdomar.

Rättssäkerheten för djur är i behov av kraftig förändring samt förbättring där djuren bör ses som jämlika med människan. Genom kultur och tradition har djuren hamnat sist på prioriteringsordningen även om de existerade före människan, vi är sklydiga dem vår lojalitet. Ett lagbrott mot djurskyddslagen skall ge korrekt- samt prioriterad hantering inom rättsväsendet och brottet skall bestraffas i den grad så det ej upprepas. Samtliga straff skall utnyttjas för att markera brottets allvarlighetsgrad; höga böter vilka bör delvis utbetalas till djurfristäder, längre fängelsestraff samt djur- och/eller näringsförbud.

 

Det finns ett stort behov av en djurskyddsombudsman som kan försvara djuren och deras rättigheter. De finns för många brister rapporterade från konsumenter, men inte minst från aktivister. Det finns också kraftiga brister inom myndigheternas ansvarsområden. När människan vill ta sig an en rättighet över ett viltdjur eller tamdjur så är denna person ansvarig för djurets välmående och dess skydd, inte minst dess rättigheter. När detta ansvaret bryter samman så lider aldrig människan, utan endast djuret.

 

Angående beteskravet så vill vi presentera vår gemensamma synpunkt som bland annat presenterats av Djurens Rätt. Vi börja med vår syn på Arlas reklam och inse att det är världens lögn. Jag hoppas att ni förstår, Arla är inte en djurhållare, de producerar mjölk, finns inte en själ på Arla som har koll på svensk djurhållning. Ge er ut i landsbygden och jämför det ni ser idag med 20–30 år sedan så kommer ni uppleva en otrolig skillnad. I svensk lagstiftning står det klart och tydligt att alla djur enligt ”4 § Djur skall hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att det främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt.” Låt oss informera er vad som är naturligt för en ko:

1. Rörelsefrihet.

2. Frisk luft.

3. Mjukt underlag som fräjar klövar och liggande.

4. Att kunna umgås med andra kor på sina egna villkor.

5. Tillgång till färskt gräs.

 

Naturligtvis är det viktigt att kor får vara med sina barn, kalven, men det fungerar inte för då kan de inte mjölkas för industrin. Tjurkalven är en biprodukt som separeras från sin mamma så fort som möjligt, mellan 1–2 dagar, men det kan ske direkt efter kalvning. De flyttas till en box och där får de bo ett par veckor medans de vanligtvis mattas supplement eller mjölk på människans villkor. Sedan flyttas de in i en större box med andra kalvar och lever inomhus i resten av sina korta liv, vanligtvis utan strö eller på smutsigt strö. Efter 18 månader skickas de för att avrättas.

 

Mjölkkor tillbringar runt 90% av sina liv inomhus, hoppas det är en nyhet för er, hoppas en tanke slog rot för djurens rättigheter. Ser man kor idag så är det främst kvigor samt stutar vilka har en förbättrad utevistelse än mjölkkor, men långt ifrån acceptabel. Kalvar och tjurar kan fängslas i en mörk lada för de har inga utomhuskrav enligt människors regler. Då kommer ni hänvisa till de som ska kontrollera djurhållare. De kontrolleras men hur ska de veta hur länge korna varit ute, ska det installeras videoövervakning hos alla djurhållare? De skulle föras journal, men det existerar inte längre. Bara den meningen är komplett ohållbar, vem vet om djurhållaren berättar sanning? Runt 30% av korna inom mjölkindustrin står uppbundna inomhus under större delen av året.

 

När en ko under normala omständigheter ska dia sin kalv så räknar man på 5–10 liter per dygn, inom industrin mjölkas hon på 50 liter per dygn! Det finns bara ett sätt att få en ko att producera så mycket mjölk, kraftfoder. Visste ni at 40% av allt spannmål som skördas i Sverige går till att mata djur och globalt är det 42%? Att låta en ko gå på bete, då kan ni glömma dessa 50 liter. En betande ko kostar djurhållaren runt 25 öre per liter mjölk. Har du 200 mjölkkor som mjölkas på 9000 liter per år vardera, så förlorar djurhållaren nästan en halvmiljon kronor. Detta är priset kon får betala genom att hindras från utomhusvistelse, det finns ingen rättighet för kon.

 

Vi ger djurhållarna scenariot att alla djur, inte bara kor, kvigor, stutar, tjurar och kalvar, får vara ute som de förtjänar, hur många djurhållare har tillgång till en klassisk hage? Knappast någon. Man har inte byggt anläggningarna för att passa betet. Korna får istället hålla till på en liten remsa mark i direkt anslutning till anläggningen.

 

De kor som inte är bundna lever fortfarande i misära förhållanden. De har en bädd på dryga 2 gånger 1,10 meter. Om ni tror de får strö eller att det strö de får byts mot nytt och färskt strö, glöm det. En bädd gjord av betong, sågspån eller strö med avföring.

 

Cirka 60% av kor drabbas av juverinflammation varje år. Många kor lider av klöv- och benproblem, gissa från vad…underlaget de lever på. Jag hoppas ni vet att mejeri gynnar varken er eller djuren inblandade. Det finns inget mänskligt behov att dricka mjölk från en annan art och främst inte efter avvänjning, det är ren 40-tals propaganda för att främja svenskt lantbruk.

Djurskyddskontrollen

Kommittémotion 2016/17:3300 av Martin Kinnunen (SD)

-Djurskyddskontrollanter som kontrollerar djurbesättningar inom yrkesbruk i största möjliga mån ska ha yrkeserfarenhet av djurhållning.

Kommittémotion 2016/17:2023 av Kristina Yngwe och Eskil Erlandsson (C)

-Anonyma anmälningar ses över i syfte att minska antalet okynnesanmälningar.

Motion 2016/17:219 av Lotta Finstorp (M)

-Se över möjligheterna att privatisera de statliga veterinärerna.

Motion 2016/17:1344 av Hanna Wigh (SD)

-Se över direktiven för länsstyrelsernas arbete med djurskyddskontroller och om att deras arbete bör riktas till en tillstånds- och tillsynsenhet med en rådgivande inriktning med erfaren personal som lämnar orosanmälan till djurpolis vid missförhållanden.

 

Animal Salvation respons: vi ser detta som mycket allvarligt då detta system har testats och granskats av oss. Den 28- samt den 31 maj skickade vi in fyra anmälningar till Länsstyrelsen i Skåne samt Jönköping. Den första anmälningen (Jönköping) var på en gård där de hade använt bultpistol flera gånger på hundar, verbalt bevis, namnet och adressen på gården bifogades. Den andra anmälningen (Skåne) var på en gård där djuren hade gödselpansar och var allmänt smutsiga, visuellt bevis, namnet och adressen på gården bifogades. Den tredje anmälningen (Skåne) var på djur som hade gödselpansar samt vad som såg ut som ögoninfektion, namnet och adressen på gården kunde ej bifogas men djurens registreringsnummer (öronmärkning) räckte för att Länsstyrelsen skulle kunna spåra gården. Den fjärde anmälningen (Skåne) var på fisk som saknade stimulans och simmade i onaturligt- samt smutsigt vatten, namnet och adressen på företaget bifogades, inklusive org. nummer. Efter runt två dagar kontaktades jag för komplettering på en av anmälningarna. Veckorna passerade.

 

När vi kontaktade Länsstyrelsen i Skåne den 3 juli så informerades vi att de inte har tid med återkoppling samt de för inte databas på anmälare då det strider mot registerlagen. Då är frågan varför vi måste bifoga namn, epost samt telefonnummer vid anmälan? Första anmälan följde vi inte upp för de verkade inte så intresserade när vi kontaktade dem men det skulle göras en polisanmälan. Den andra hade de kontaktat djurhållaren på telefon, fått en förklaring och stängt ärendet. Den tredje samt fjärde kunde de inte hitta. Värt att påpeka är att vi använde deras webbformulär för att registrera samtliga anmälningar samt skickade bilder genom epost. Vi blev också informerad att vid akuta fall av djurplågeri, då bör vi kontakta polisen. Den 3 juli ringde vi polisen vid 21:00, 114 14 enligt instruktionerna. Vi var nummer 12 i kön och väntetiden var 58 minuter. Lyckligtvis var detta ett test och inget djur var döende. Efter en kort diskussion presenterades den korrekta proceduren. Vid akut djurplågeri måste vi visuellt se ett döende eller dött djur samt veta att djurägaren blankt ignorerar djuret. Vid dessa fall prioriteras vår anmälan (kan ta upp till fyra timmar innan utryckning), samt det är beroende på hur många poliser som finns i området. I vår kommun finns det en polis vars spaningsområde innefattar en area på runt 60 km. Vi informerade också angående de fall som vi hör skrikande djur, men med avsaknad av visuella bevis så var detta definitivt inte en prioritering. I dessa fall är en anmälan till Länsstyrelsen bäst. Är det så att detta inträffar på en lördag, då kan djuren vid effektivt arbete få ett besök inom fyra dagar. Djuret får alltså lida i dagar. Vi har även testat detta på en hönsgård där de burit ut döda djur och enligt Länsstyrelsen har de prioteringsmöten på Torsdagar sedan tar det ett par veckor för ärendehanteringen att slutföras, återkom efter 2-3 veckor.

 

Vid vår undersökning av myndigheters arbete så försvårades vår begäran av inspektionsprotokoll (de med brister) främst för de flesta myndigheter krävde höga betalningar även om dessa är offentliga dokument. Under 2016 hade Livsmedelsverket registrerat över 1000 brister på svenska slakterier men krävde över 6000 kr i betalt. I Skåne fick vi samtliga brister, runt 130 och då är det en bråkdel av djurhållarna som de lyckades inspektera. De ville endast fakturera 400 kr. I Kalmar ville länsstyrelsen fakturera oss 38 400 kr för att få tillgång till deras dokument digitalt. I Västra Götaland 19 240 kr och i Stockholm 11 500 kr. Vi har registrerat ett flertal JO anmälningar mot samtliga myndigheter, men dessa lades ner utan åtgärd.

 

Efter vår underliggande granskning av Länsstyrelsens arbete framkom det ett par bekymmer från de anställda. Det första gällde de djurförbud som utfärdades. Dessa respekterades ej och det existerar ingen enhet som följer upp och övervakar dessa förbud. Det andra var upplevelsen när de väl påbörjat sin inspektion, att få se lidandet med egna ögon. I de fallen lidandet inte är klassificerat som grovt så får vanligtvis djurhållaren (enligt vår åsikt) för lång tid på sig att åtgärda bristerna. Vanligtvis kan det kompletteras med bilder så att ett återbesök besparas. Om vi använder Håkantorp skandalen som ett bra exempel där det först regisrerades djurplågeri i 2013 men djurförbud utfödes inte förrän 2017 efter nio inspektioner av både Livsmedelsverket och Länsstyrelsen. Vid varje inspektion påträffades det döda djur och missgynnande förhållanden för djuren, samt personalen saknade kompetensen som krävs enligt svensk lagstiftning.

 

Antalet djurskyddskontroller var 10 899 under året 2016. Antalet djurhållare för samtliga lantbruksdjur var 33 791 under året 2016 vilket betyder att endast 32% inspekterades.

Sjukdomar och Smittskydd Inklusive Djurens Hälso- och Sjukvård

Motion 2016/17:1650 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (SD)

-Sverige ska frångå Schengenavtalet och hörsamma veterinärer och införa kontroll av alla djur som färdas över Sveriges gränser.

Kommittémotion 2016/17:2023 av Kristina Yngwe och Eskil Erlandsson (C)

-Skydda yrkestiteln legitimerad fysioterapeut inom djurens hälso- och sjukvård.

Motion 2016/17:2357 av Carl-Oskar Bohlin (M)

-Kartlägga vilka smittor och sjukdomar älgflugor kan överföra till människor.

-Utreda förutsättningarna för att bekämpa älgflugor i de områden där den finns i mycket stor omfattning.

 

Animal Salvation respons: vi upplever att riksdagen inte inser risken med djurhållning då det finns kraftiga potential att sjukdomar kan manifesteras samt spridas genom djur till människan. 60% av humana patogener är av animaliskt ursprung. Patogenen är vad som orsakar sjukdomar hos människor. 75% av de nya djursjukdomarna kan överföras till människor. En ny sjukdom inträffar var åttonde månad. Sedan är det så at de flesta djuren i Sverige blir sjuka både fysiskt och mentalt. Att mentalsjukdomar bara klassificeras som mänskligt är absolut fel. Vid brist på stimulans, djur eller människa så uppstår det störningar som kan klassificeras som mentalsjukdom.

 

Vi kan fokusera på grisen som då har likvärdig eller mer intelligens än en femårig människa. Många utvecklar beteendestörningar som att bita på varandras svansar, öron och utvecklar kannibalism. Ledinfektioner på kultingar och lunginflammationer på slaktsvin är otroligt vanligt. Inom mjölkindustrin har ni problemet med juverinflammation. Om vi tittar på avelsindustrin för kycklingar, konsekvensen av detta är en framtung fågel som i flera undersökningar har visat sig har ont i både ben och leder. De kan också drabbas av sjukdomar för att hjärtat och lungorna inte hänger med i utvecklingen av den stora kroppen. Minkarna är också ett bra exempel men presenteras seperat i denna syning.

 

Detta är endast en bråkdel av det lidande som framstår när man prioritera konsumtion före djurens häslo- och sjukvård. Detta är en direkt konsekvens som bidrar till stor del av djurens välmående och är ett lagbrott enligt 2 §, 4 §, 5 § samt 9 § av djurskyddslagen.

Djurförsök Inom Medicinsk Forskning

Kommittémotion 2016/17:2557 av Magnus Oscarsson (KD)

-Inom högre utbildning i Sverige förekommer fortfarande djurförsök av rutin, borde få grundläggande utbildning om alternativa metoder.

Motion 2016/17:2180 av Josef Franssonn (SD)

-Översyn av den etiska bedömningen för djurförsök inom medicinsk forskning, balans mellan medicinsk nytta och försöksdjurens lidande.

 

Animal Salvation respons: djuren är inte födda med en existens för människan. Om ni inte har besökt ett laboratorium där djur utsätts för försök så rekommendares det skarpt. Det finns inget djur som inte lider under sitt liv som försöksdjur och väldigt få djur får någonsin uppleva ett normalt liv med tillgångar så de kan bete sig naturligt. Dessa oskyldiga djur behöver inte lida längre då utvecklingen har tagit stora steg mot alternativ metoder och Sverige behöver skina som ett exempel till resten av planeten och avstå från djurförsök. För varje dag some passerar lider djur och ni kan inte spendera dagar, veckor, månader eller år för att tänka på de nödvändiga beslut som behöver fullbordas, som de vore semesterdagar för djuren. I Sverige beräknas omkring 2 800 djur dödas i djurförsök varje dag. Denna siffran kanske har reducerats men den borde vara noll.

 

Det är för oss oförståeligt att man inte reagerar för djuren som exploateras endast för en vinst som gynnar människan där er hälsa går före djurens rättighet att leva. Det är absolut viktigt att lära sig sin egen historia där utnyttjande och utrotning av sin egen ras är fördömd, men detta betyder inte att man kan behandla en annan art på samma sätt.

Regler för Djurtransporter och Mobil Slakt

Motion 2016/17:1395 av Carina Herrstedt och Richard Jomshof (SD)

-Råda värdiga förhållanden vid djurtransporter. EU-reglerna stipulerar att djurtransporter får vara upp till 28 timmar långa.

Motion 2016/17:592 av Elin Lundgren (S)

-Införa krav på mekanisk ventilation vid transport av kycklingar.

Kommittémotion 2016/17:2557 av Magnus Oscarsson (KD)

-Alla bidrag till transport av levande djur måste upphöra. De långa och ofta plågsamma djurtransporterna som förekommer är oacceptabla.

 

Animal Salvation respons: denna bild är tagen i Sverige. Den 25 mars 2013, omkring 50 grisar dog eller avlivdes på grund av sina skador sedan en djurtransport kört i diket utanför Harlösa i Eslövs kommun. I transporten fanns över 200 grisar, lastade i flera våningar på släpet. Vid olyckan på måndagsmorgonen gick ekipaget av vägen i en kurva och hamnade på sidan i diket. Många grisar blev fastklämda och räddningspersonal på plats hade ett tufft jobb med att få ut de skadade och chockade djuren. Finns inte en enda trafikolycka i Sverige som kan jämföras med denna. Enligt djurskyddslagen 8 § så är det ni ser på bilden ett lagbrott och i dagsläget har ingenting förändrats då aktivister gång på gång bevisar detta genom att lägga up bilder samt video från sina vigil som kontinuerligt pågår runt om i Sverige. Detta handlar inte om ventilation, skydd från värme eller kyla, tillgång till mat eller vatten, detta handlar om skydd mot skador. Skydd som naturligt finns tillgängligt för människor enligt liknande lagstiftning som t.ex. bilbälten och krockkuddar. Djur är inga objekt, de är inte produkter, de är inte last gods. Djur har medvetande, känslor, sinnen, de andas som människor gör, de har ett hjärta som pumpar blod, de är levande individer.

 

Vi vill avsluta denna kategorin med att repetera för ett större fokus på de vigiler som utförs av aktivister runt om i Sverige utanför slakterier. De djurtransporter vi har inspekterat enligt Jordbruksverkets regler, misslyckades att tillgodose ett antal krav som existerar för djurens välmående. Även om vi ser hela djurexploaterings processen som en diskriminering av djurens rättigheter så är vi tvungna att utföra ett jobb som myndigheter är ansvariga för.

Import- och Slakt Restriktioner

Motion 2016/17:151 av Richard Jomshof (SD)

-Kött från djur som slaktats utan bedövning och som säljs i Sverige ska märkas med en tydlig varningstext.

-Svenska regeringen ska söka undantag i EU så att Sverige kan förbjuda import av kött från djur som slaktats utan bedövning-

-Driva frågan att kött från djur som slaktats utan bedövning ska märkas med en tydlig varningstext inom EU.

-Svenska regeringen ska inta en stark hållning gentemot EU där man kräver generella förbud mot obedövad slakt inom hela unionen.

Motion 2016/17:1003 av Sofia Arkelsten (M)

-Utökad kontroll vid slakt, bättre rättssäkerhet i tillsyn och tillämpning samt höjda bötesstraff för misskötsel av djur.

Motion 2016/17:2409 av Markus Wiechel (SD)

-Arbeta internationellt för att förbjuda mat som framställts genom tvångsmatning av djur.

-Tydlig märkning av mat som producerats genom tvångsmatning av djur.

-Förbjuda import av mat som framställts genom tvångsmatning av djur.

Motion 2016/17:2447 av Runar Filper (SD)

-Värna det svenska djurskyddet genom att införa ett importförbud för animalieprodukter där djur utsatts för ett systematiskt onödigt lidande och som väsentligt strider mot svensk djurskyddslagstiftning.

 

Animal Salvation respons: vi återkommer till att ett djurs lidande är ett djur för mycket. Även inom våra egna gränser så uppstår det grova avvikelser som skapar grymt lidande där djur inte bedövas eller bedövningen misslyckats. Avblodning påbörjas när djuret är vid fullt medvetande. Det finns också kraftiga avvikelser där djur transporteras från djurhållaren och ankommer till slakteriet avlidna, sjuka, skadade, dräktiga eller har visuella bevis på bristfällig djurhållning. Oberoende vilket tillstånd så slaktas djuret och sällan väcks åtal.

 

Vårt mål är att förändra detta samt övertyga riksdagen att främst vill vi att slakt förhindras vid ovanstående tillfällen och djuret transporteras till en fristad, i sämsta fallet, tillbaks till djurhållaren, därav får djurhållaren ej betalt och skall per automatik inspekteras. Förutom böter så får djurhållaren betala samtliga transportkostnader, dessutom så skall djurhållaren provas i domstol för djurförbud, ett djurs lidande är ett djur för mycket. Sverige måste utan tvekan fokusera på noll tolerans för ärenden där djurplågeri har inträffat. I samband med detta så skall Sverige definitivt upphöra med import av djur som har lidit då Sverige har en tendens att skryta om sin fina djuhållning. För att inte nämna Kosherslakt samt Halalslakt vilka är slaktmetoder enligt föråldrad tradition och religion. Djur skall inte vara påverkade av människans traditioner samt religioner, det är inget som djuren har accepterat. Sverige skall markera skarpt att vi stödjer inte dessa slaktmetoder.

Cirkus Verksamhet

Motion 2016/17:202 av Emilia Töyrä (S)

Motion 2016/17:2816 av Emilia Töyrä (S)

Motion 2016/17:635 av Elin Lundgren (S)

-Skärpa djurskyddsreglerna för vilda djur på cirkus.

Motion 2016/17:1004 av Sofia Arkelsten (M)

Motion 2016/17:3300 av Martin Kinnunen (SD)

-Förbjuda vilda djur på cirkus.

Motion 2016/17:1734 av Birgitta Ohlsson (L)

-Förbud mot vilda och exotiska djur på cirkus.

-Förbjuda elefanter och sjölejon på cirkus.

-Strängare regler vad gäller djurskydd för övriga domesticerade djur i cirkusverksamhet.

Motion 2016/17:3300 av Martin Kinnunen (SD)

-Införas ett licenssystem för cirkusägare som vill hålla djur.

-Besiktningskrav på djurcirkusar bör kompletteras med oanmälda inspektioner.

 

Animal Salvation respons: cirkus är absolut något vi stödjer fast utan djur. Cirkus är en verksamhet som funnits sedan före kristus tid men sedan dess har människan moderniserat för att driva det som en verksamhet. Djur används för att underhålla människor. Bara mening blinkar rött för djurplågeri och lidande. Djuren uppträder inte naturligt utan efter människans krav. Deras naturliga beteenden och instinkter som existerar som krav för djurens välmående enligt svensk lagstifning, arbetas bort av människan genom hård träning samt brutal hantering. Cirkusdjuren fraktas runt och visas upp tills deras kroppar och psyken är så nedbrutna att de betraktas som uttjänta, sedan säljs de vidare till annan sorts underhållning eller så avlivas de. Dessa oskyldiga djur vars existens är att bli utnyttjade som slavar för människans begär.

 

Sverige ligger efter där andra länder har redan infört förbud mot vilda djur på cirkus, men varför stanna där när cirkus kan istället fokusera på människor och deras kapacitet att underhålla. Det finns alldeles för många händelser där djuren blivit apatiska eller aggressiva. Detta är djurens reaktion på onaturligt beteende som har slitit sönder deras lust för att leva.

 

Om människan hade utnyttjat andra arter av homo som t.ex. homo erectus eller homo neanderthalensis så hade ni bevittnat exakt samma beteende. Den enda skillnaden på människan samt djuret är att djur har större förmåga att hantera onaturliga situationer med hjälpa av deras överlevnadsinstinkt. Det finns en orsak att homo sapien har endast vandrat vår planet i 200 000 år och de flesta djuren i miljoner år.

Djurskydd Husdjur

Motion 2016/17:803 av Annicka Engblom (M)

-Registrering och id-märkning av katter.

Motion 2016/17:941 av Catharina Bråkenhielm (S)

-Obligatorisk märkning och registrering av katter.

-Översyn av djurskyddslagen gällande att ägare ska kunna ställas till svars för djur som inte behandlas väl eller överges.

Motion 2016/17:3300 av Martin Kinnunen (SD)

Motion 2016/17:3476 av Markus Wiechel och Paula Bieler (SD)

-Förbjudet att överge katter och andra sällskapsdjur.

-Krav på kastrering,vaccinering och märkning.

-Påbörja ett TNR-inspirerat arbete (Trap-Neuter-Return).

 

Animal Salvation respons: Sverige har inget behov att bli ett land där djur saknar ägare. Det finns nog med detta så det räcker i andra länder. Här gäller det att sätta strikta regler om man vill äga ett djur även om djur inte är egendom. Djur som egendom har blivit en norm där djuren lider efter människan har tröttnat på deras existens eller har gjort en kraftig felbedömning i sin förmåga att kunna hantera ett djur. Det finns alldeles för många hemlösa katter i Sverige och de måste skyddas lika väl som alla andra djur. Det måste finnas kristallklara regler samt stränga straff för de som bestämmer sig för att begå lagbrott. Det finns djur utspridda över hela vår planet som söker ett hem, de flesta avlivas för det finns för många privatpersoner som driver sin egen uppfödning och marknadsför den på t.ex. blocket.

 

Vi aktivister har en slogan som borde adopteras som direktiv för svenska regelverk "Handla inte, adoptera". Enligt IAHJs statistik från 2014, uppskattas det att hemlösa hundar över hela världen är över 500 miljoner, med antalet hemlösa katter troligen ännu högre. I USA, beräknas det att ungefär sex till åtta miljoner hundar och katter hamnar på temporära djurhem, där de är antingen får ett nytt hem, blir förenade med deras nuvarande familj eller avlivade. Endast 24.9% av hundarna och 23.4% av katterna adopteras. Resterande djur blir skickade till spciella fristäder (avlivnings restriktion) eller så blir de avlivade.

 

Vi tycker att Sverige skall se på detta med förbättringsåtgärder, där man arbetar internationellt för insatser att reducera djurens lidande samt att Sverige inför restriktioner för uppfödning. Det är också viktigt att vi stödjer adoptionsorganisationer och deras omplacerings program.

Djurskydd Hästar

Motion 2016/17:823 av Kristina Yngwe (C)

-Se över djurskyddskraven för hästhållning.

Motion 2016/17:3133 av Cecilia Widegren (M)

-Utveckla tydliga kvalitetskrav och införa en nationell certifiering av hovslagare.

Motion 2016/17:3137 av Cecilia Widegren (M)

-Ge långsiktiga förutsättningar för hästnäringen vad gäller inhysning och väl beprövade djuromsorgskrav.

Motion 2016/17:3141 av Cecilia Widegren (M)

-Stödja fortsatt forskning för bättre djurvård och djurhälsa, inte minst för att förbättra hovhälsan.

 

Animal Salvation respons: Sverige har ett stort fokus för utnyttjande av hästar både som hobby, sport samt andra verksamheter fast på mindre skala. Då jag personligen har inget emot att man rider häst som hobby så är det precis som med andra husdjur, det existerar uppfödning för endast denna orsak och dessa hästar vanvårdas precis som andra djur. Det finns ett problem med hästar som utnyttjas och behandlas som objekt. De har en inlärd hjälplöshet manifesterat av människan, där hästen uthärdar sin tillvaro och låter sig misshandlas även om det ger smärta och obehag. Inom sporten är hästaren väldigt viktiga för människans underhållning och inkomst men de är också djur som lider extremet mycket från träning, påfrestning, djurhållning samt krav på onaturliga beteenden.

 

Inom travsporten har det gång på gång bevisats hur extremt hästar lider. Det är kusken och ägaren som vinner äran och pengarna medans det är hästarna som får betala priset i form av skador och förslitningar, dessutom slaktas de ofta som unga. De utsätts även för lidande när de piskas, det har bevisats gång på gång. De bär också utrustning som starkt begränsar deras rörelsefrihet.

 

Det fanns en tid då hästar värdesättes som en otroligt viktig resurs för människan men med den industriella revolutionen så har hästen fasats ut till att bli en ren underhållning och i viss mån på samma motoväg som alla andra djur, mat konsumtion.

Djurskydd Minkar

Motion 2016/17:1001 av Sofia Arkelsten (M)

Motion 2016/17:1743 av Richard Jomshof (SD)

-Minkar ska ha möjlighet att bete sig naturligt och få tillgång till vatten med anledning av den nya djurskyddslagen.

Motion 2016/17:1743 av Richard Jomshof (SD)

-Införa ett importförbud av pälsvaror från länder som inte lever upp till de krav som stipuleras i svensk djurskyddslagstiftning.

 

Animal Salvation respons: Minkar är en av de djurarterna som är mest utsatta för lidande och plågande i sina korta liv. Produkten som utvinnas från minkar bär inget överlevnadsvärde för människan, det är en ren lyxprodukt. Nästan all päls som produceras i Sverige, exporteras. Om vi ska endast diskutera svensk lagstiftning inom djurskyddslagen om djurens rättighet till naturliga beteende, det begås lagbrott för varje sekund som en mink utnyttjas för päls.

 

De lever i en gallerbur som är runt 30x90x45 som kan ha men inte alltid, en liten låda som tak över huvudet. Dessa burar står i långa radar, ser ut som ett fängelse. De har tak men inga väggar vilket betyder inget vindskydd.

 

Minkarna som används till avel bor ensamma men på grund av den kompakta anläggningen, kostnads besparing, så kan de känna doft och höra ljuden från andra minkar. Minkens barn växer upp under åtta veckor beroende av sin mamma, samma beroende som alla andra djur inklusive människan har. Tyvärr så dör runt 20% och ibland biter honan dem till döds i frustration som uppstår på grund av miljön de bor i, vissa fastnar i nätgolvet, andra fryser ihjäl eller drabbas av sjukdomar. Detta är naturligt att de lider när man begränsar livet för ett djur, vars existens är för människans profitering. Detta är så långt ifrån sin naturliga miljö som de kan komma De som överlever separeras från sin mamma efter två månader, då de sätts två och två i burar, ibland är det fler.

 

Frågan är då, vad är naturligt för en mink:

1. De vistas i sött eller salt vatten och i vattennära områden. Minkar får aldrig uppleva vatten i fångenskap.

2. Födan är varierad, vattenlevande djur (fisk, kräftor, grodor) som landlevande (sorkar, fågel). I fångenskap äter minken gröt.

3. Minken kan lägga upp matförråd. De bor på ett galler, de har knappt en lya.

4. En minkhane har ett hemområde, som sträcker sig upp till 3 km.

5. En minkhona rör sig inom ett mindre område. Tror knappast att det är 30x90x45.

6. Hemområdet fungerar som ett revir, det vill säga försvaras. Revir på 30x90x45 framkallar bråk med skador som blir infekterade, sjukdomar.

7. Reviret markeras med hjälp av dofter. Vad ska minken markera på 30x90x45.

8. En mink har många lyor som den använder för att vila, sova och förvara mat i. Lya defineras som underjordiskt bo för djur.

9. Lyorna är vanligtvis inte längre än 10 meter ifrån vatten.

 

Samtliga djur, inklusive människan, som lever i stimulansfattiga miljöer utvecklar vanligtvis grova störningar. Ett exempel är en repetitiv, relativt likformig sekvens av rörelser utan något uppenbart syfte. Denna rörelse kan man se på elefanter som vaggar huvudet fram och tillbaka, på grisar som biter i järnrören och på minkar som pendlar med framkroppen och frambenen, de kan cirkla oupphörligt med huvudet och att de springer in och ut ur bolådan.

Samtliga minkar avslutar sina dagar i en trumma som långsamt sänker ner dem i medvetslöshet. De har inte fått springa, klättra, simma eller jaga en enda dag i sitt liv. Om inte detta klassificeras som grovt djurplågeri enligt djurskyddslagen, vad representerar i så fall Sverige?

 

Mink är en införd art som betraktas som invasiv på svensk fauna. Vi tyckte det är extremt ologiskt att mink som husdjur är förbjudet men att födda up mink i tusentals för att slaktas är tillåtet.

Djurpark Verksamhet

Motion 2016/17:2390 av Markus Wiechel (SD)

-Förbjuda delfinarier.

Motion 2016/17:3300 av Martin Kinnunen (SD)

-Rikstäckande översyn av de svenska djurparkerna ska genomföras för att säkerställa att de lever upp till fastställda regelverk.

 

Animal Salvation respons: När jag var liten så var skånes djurpark min favoritplats på jorden. När jag blev äldre så var jag en del av djurparkens vänförening som jag stöttade med årliga bidrag. Idag så avstår jag från alla djurparker och alla mina donationer har upphört. En gång i tiden fanns det ett syfte med djurparker, de skulle utbilda människor och vara artbevarande. De djur som hålls i djurparker men som inte är hotade definieras som reservpopulation. Idag har djurparker blivit en plånbok och det självklara bevarandet av djurarter ligger inte på agendan. De djur som är hotade visar kraftiga beteende störningar för deras miljöer inte är naturliga. Istället får de trängas med de djur som räknas i kvotan för reservpopulation.

 

Ni kan välja vilket vilt djur som helst på en djurpark, matcha djurets beteende med dess naturliga krav och ni kan med enkelhet inse att det inte är hållbart. För att inte diskutera djurparkernas hantering av djur, de djuren som skall skyddas. Vad lär sig barn från djur som lider i fångenskap? De lär sig att djur kan exploateras och utnyttjas, de lär sig att djuren ska leva efter människans villkor, helt fel signaler. Djur har ett hem, naturen, och för att uppleva djur måste man uppleva naturen. Att få uppleva ett djur i sitt vilda bestånd är själva äventyret och djuret är medaljen för sin prestation. En djurpark är inget annat än ett fängelse och hela konceptet med en djurpark behöver en djup analys med nya regelverk. Djurparker är kommersiella verksamheter, inget annat.

 

  • 2012 och 2013 sköts tre unga björnar på skansen eftersom parken inte kunde hitta en lösning.
  • 2011 en näsbjörn, som beskrevs som ”överflödig”, slogs ihjäl på Ölands djurpark.
  • 2013 bongoantiloper, en Kubakrokodil och tre pumor dödades på parken zoo för att ge plats åt nya djur som kunde dra mer folk.
  • 2014 två-åriga giraffpojken Marius som slaktades på Köpenhamns zoo inför publik på grund av att han inte hade tillräckligt intressanta gener.
  • 2011 födde en lejonhonan på Ölands djurpark fyra lejonungar. Hon hade svårt att ge ungarna di, men djurparkens personal gjorde ingenting utan lät två ungar svälta ihjäl.
  • 2016 två unga lejon avlivades på Odense zoo, eftersom man inte kunnat hitta plats åt dem på andra zoo.
  • 2010 hel vargflock avlivades på Skånes djurpark för att de lyckades hitta en väg ut ur stängslet.

Sexuella Handlingar mot Djur

Motion 2016/17:3300 av Martin Kinnunen (SD)

-Förbud mot sexuella handlingar med djur ska flyttas från djurskyddslagen till brottsbalken.

 

Animal Salvation respons: Barnpornografibrott, Sexuellt ofredande, Sexuellt tvång, Sexuellt utnyttjande av barn, Sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning, Sexuellt övergrepp samt Våldtäkt är brott mot människor men likaså är det ett brott att göra samma sak mot djur. Det är inget djurskydd, det är ett grovt brott. Djur kan inte skrika efter hjälp, djur kan inte göra en anmälan till polisen, djur kan inte springa och skulle djur göra våldamt motstånd kan de avrättas för de skadade eller dödade en människa. Vi måste inse, för djurens skull, att de är de mest utsatta individerna genom alla sekel av människans historia.

 

Den intressanta frågan är klassifikationen som människan skapat där en sexuell handling har ett regelverk. Något sådant existerar inte för människor. Detta betyder att våldtäkt har en apostrof inom djurskyddslagen där ett djur tvingas att medverka i en sexuell handling, märk order väl, tvingas. Detta inträffar för att människan har ett begär som måste tillgodoses av djuret. Vore det acceptabelt att våldta en kvinna med rättigheten att personen som utför brottet vill ha ett barn?

 

9 a § Det är förbjudet att genomföra sexuella handlingar med djur.

Förbudet omfattar inte handlingar som utförs av veterinärmedicinska skäl, i samband med avel eller av liknande berättigade skäl.

 

Vi lägger ut alla korten på bordet istället. Sexuella övergrepp är en nödvändighet för att kunna producera kött, mjölk och ägg. För att lösa detta så har ni skapat ett hål i djurskyddslagen för att skydd begäret. Frågan är hur detta upplevs från offrets perspektiv, har ni någonsin tänkt på det? I det vilda så accepterar inget djur våldtäkt utan det sker en acceptans mellan hanen och honan. Om ni respekterade djurets rättighet så hade efterföljden blivit en påverkan på animalieproduktion. Detta upplevs som negativt av konsumenten medan det har fantastisk konsekvens på miljön, folkhälsan och för att inte nämna djuren. Det finns rapporter som stödjer minskad animalieproduktion och rubricerar detta som en positiv trend.

Motioner som saknas

-Förbud mot burar samt frigående fängslade höns och kycklingar. Precis som alla andra djur har höns behov av att utföra naturliga beteenden. Dessa består av sprättande och badande, naturlig äggläggning, uppleva relationen mellan höna och kyckling och få sova i trygghet.

-Förbud mot avrättning av nykläckta tuppkycklingar. Alla djur inklusive människan föds med viljan att leva samt att överleva vid fara. En nykläckt tuppkyckling är en biprodukt precis som kalven och är en kostnad för djurhållaren. Att exploatera fjäderfän genom att införa acceptabla metoder av djurplågeri är fel budskap och något som Sverige inte skall representera.

 

Veganism är en handling av icke-våldsamt motstånd. Det är vårt budskap att avvisa tanken att djur är objekt och att vi betraktar kännande icke-mänskliga individer som moraliska personer med den grundläggande moraliska rätten att inte behandlas som människors egendom eller resurs. Detså mindre en grupp kan stå upp och organisera mot förtryck, desto lättare är den förtryckt. -Gary L. Francione och Peter Singer