Inspections

Djurinspektioner

Länsstyrelsen på uppdrag från Jordbruksverket utför djurskyddskontroller, foder- och livsmedelskontroller och kontroll av djurhälsopersonal. Syftet med deras djurskyddsarbete är att se till att djurskyddslagen följs och att djuren har det bra.

 

Normalkontroller är så kallade rutinkontroller som de gör med jämna intervall på slumpmässigt utvalda lantbruk och företag eller enligt en riskklassificering. När de gör normalkontroller utgår de från en checklista för djurslaget som gäller för hela landet. All djurhållning hos djurägaren kontrolleras. Efter kontrollen summerar de resultatet för djurägaren på plats. Inom 2 veckor får djurhållaren en skriftlig kontrollrapport med resultatet av checklistans punkter, vad som framkom muntligt vid kontrollen samt eventuella krav på åtgärder. Om de har uppmärksammat brister vid kontrollen kan det bli aktuellt med en uppföljande kontroll på plats. Om det är mindre brister kan de följa upp dessa genom att djurägaren skickar in fotografier eller intyg. Om bristerna inte är åtgärdade vid en uppföljning kan Länsstyrelsen besluta om ett föreläggande (ett tvingande beslut). Detta kan förenas med ett vite.

 

Anmälningskontroll gör de när en anmälan har kommit in till dem. Anmälningarna prioriteras utifrån hur akuta de är. Kontrollen följer en checklista utifrån anmälningen. Om de hittar större brister kan det bli aktuellt med en fullständig kontroll. Ärendehanteringen efter kontrollen är den samma som vid normalkontroller. Länsstyrelsen kan besluta om att djuren omedelbart ska omhändertas om djuren utsätts för lidande och det bedöms utsiktslöst att felet blir avhjälpt, om ägaren till djuren är okänd eller inte anträffbar eller om de i övrigt bedömer det nödvändigt ur djurskyddssynpunkt.

 

Länsstyrelsen fattar också beslut om djurförbud, till exempel för den som har dömts för djurplågeri eller visat sig uppenbart olämplig att ha hand om djur. Upptäcks det att du inte har följt bestämmelserna kan de förelägga att bristerna ska rättas till. Kravet kan kombineras med ett vite som måste betalas om inte bristerna rättas till.

 

Straff Enligt Lagstiftning

*Lindrigt djurskyddsbrott döms till böter.

*Grovt djurskyddsbrott döms till fängelse i minst fyra månader och högst fyra år.

*Den som döms för grovt djurskyddsbrott ska samtidigt av domstolen meddelas djurhållningsförbud.

*Den som har meddelats djurhållningsförbud får inte äga, hålla eller sköta djur och inte heller annars sörja för djurs välfärd. Förbudet kan gälla vissa djurarter eller djur över huvud taget.

*Domstolen kan dock av särskilda skäl förordna att den dömde alltjämt helt eller delvis får äga djur som inte är föremål för brott och som den dömde äger då beslutet fattas, om det är möjligt att i beslutet ange vilka dessa djur är.

*Förbudet kan meddelas för minst ett år eller så att det blir bestående.

Länk till Jaktlagen

Länk till Syning av Motioner

Länk till Djurskyddslagen

Länk till Syning på Lagen

Länk till Jakthärvan Norrbotten